clown

Financieel verslag 2018

Balans per 31 december 2018            
               
ACTIVA     31-12-2018       31-12-2017
in euro's              
               
Liquide middelen              
ING Bank 1.662       1.355    
  -       -    
      1.662       1.355
      -       -
      1.662       1.355
      =       =
               
PASSIVA     31-12-2018       31-12-2017
in euro's              
               
Eigen vermogen              
               
Kapitaal per 1 januari 1.355       4.933    
Resultaat  307       -3.578    
  -       -    
Kapitaal per 31 december   1.662       1.355
               
               
      -       -
      1.662       1.355
      =       =
               
               
               
               
Staat van baten en lasten             
      2018       2017
               
Baten              
Ontvangen giften 6.504       6.888    
  -       -    
Som der bedrijfsopbrengsten   6.504       6.888
               
Algemene kosten 6.197       10.466    
  -       -    
Som der bedrijfskosten   6.197       10.466
      -       -
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 307       -3.578
      =       =
Toelichting staat van baten en lasten          
               
Algemene kosten              
Speelkosten     4.649       9.665
Bankkosten     131       120
Bestuur / administratie   45       100
PR     1.372       581
      -       -
      6.197       10.466
      =       =
         
         

Hieronder een beknopt meerjaren overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting Dichterbij-Clown.

jaar gift/donatie speelkosten bankkosten bestuur/
admin
PR
2009          
2010 12358,52 -5480,15 -68,19 -328,14 -693,29
2011 14091,82 -21363,3 -99,51 -94,84 -71,4
2012 27958,1 -20857 -99,08 -24,08 -586,3
2013 27920,15 -25546,33 -106,3 -179,5 -5253,16
2014 10708,49 -11939 -106,34 -139 -2969,18
2015 11052 -8677,55 -115,94 0 -108,9

2016

2017

2018

12145

6888

6504,09

-9035

-9665

4649

-119,42

-120,10

130.73

-251,35

-100

45

-1483,4

-580,80

1371.87