clown

In het statuut van de stichting Dichterbij-Clown is het volgende opgenomen:

De stichting heeft ten doel:

       a.    mensen in contact te brengen met zichzelf en anderen met behulp van de contactclown.

       b.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

       a.    bezoeken van clowns mogelijk te maken aan personen of instellingen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen;

       b.    het werven van gelden om de activiteiten voor het verwezenlijken van het doel van de stichting mogelijk te maken.